Reforma oświaty krok po kroku:

- jak skutecznie przygotować szkołę do zmian wynikających z reformy

 1. Analiza stanu prawnego na podstawie przepisów przyjętych i w projektach.
 2. Zmiany wpływające na organizację pracy szkół oraz zatrudnianie nauczycieli.
 3. Nowe obowiązki i zakres dokumentacji wynikający z reformy oświaty.
 4. Nowe – koncepcje, statuty, podstawa programowa, podręczniki, programy, plany pracy itd. – jakie stawiają wyzwania.

- jak skutecznie przeprowadzić ucznia, rodzica i pracownika przez zmianę, wynikającą z reformy

 1. Praca z uczniem w oparciu o nowe rozporządzenie o pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. A także - jak zdiagnozować i rozwinąć potencjał zdolności? Indywidualizacja nauczania ucznia zdolnego i każdego innego.
 2. Trening umiejętności wychowawczych, czyli jak skutecznie zarządzać wychowaniem w szkole w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny. Rozwijanie samorządności, przedsiębiorczości 
  i aktywności uczniów, w tym postaw wolontaryjnych.
 3. Nowa koncepcja pracy szkoły/placówki nastawionej na rozwój – opracowanie, realizacja, ewaluacja.
 4. Nowoczesne, skuteczne i motywujące metody uczenia. Co zrobić, by nasz uczeń dał się nauczyć?
 5. Jak być coachem i tutorem dla ucznia? Skuteczność metod mentoringowych, coachingowych i tutorskich nauczaniu i wychowaniu oraz kształtowaniu postaw pro aktywnych i prorozwojowych.
 6. Jakie wyznaczyć kierunki w edukacji i wychowaniu, by szkoła kształciła dla życia? Pożądane umiejętności naszych uczniów podczas dalszego uczenia się oraz w ich życiu zawodowym.
 7. Mistrzostwo zawodowe i rozwój nauczyciela. Profilaktyka wypalenia zawodowego. Jak skutecznie sobie radzić z wyzwaniami zawodowymi i stresem?
 8. Budowanie zespołu oparte na współpracy jako skuteczna strategia rozwoju szkoły/placówki.
 9. Skuteczna komunikacja i dobre relacje z uczniami, rodzicami i partnerami szkoły. Budowanie otwartości na potrzeby otoczenia skuteczną strategią budowania dobrej szkoły/przedszkola/placówki.
 10. Rodzice partnerami szkoły/przedszkola, ale jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? Trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Kodowanie - najnowszy obowiązek w nauczaniu. Proponujemy bardzo ciekawe rozwiązanie: ScottieGO!

e-Zajęcia – jak przygotować ciekawe materiały z zajęć w postaci elektronicznej? Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela:

 1. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym.
 2. Nauczanie dorosłych a dzieci.
 3. Wstęp do nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela.
 4. Nauczanie tradycyjne w porównaniu do  e-Zajęć.
 5. Edukacja XXI wieku:
 6. Bezpłatne programy komputerowe do użytku w pracy nauczyciela
 7. TIK – ciekawe aplikacje internetowe w pracy nauczyciela.
 8. Jak wykorzystać rzutnik i komputer jak tablicę elektroniczną?
 9. Korzystanie z urządzeń przenośnych (tablety, smartfony) w lekcjach
 10. Przygotowanie elektronicznych testów wiedzy
 11. Avatary – gadające postaci wsparciem w lekcjach
 12. E-learning – lekcje umieszczone w internecie
 13. Jak nagrywać filmy z treścią lekcji i umieszczać je w serwisie YouTube?

Prawo w pracy nauczyciela:

 1. Prawne aspekty pracy nauczyciela w kontekście odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej.
 2. Organizacja zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły w świetle nowych przepisów i odpowiedzialności nauczycieli.
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach w kontekście odpowiedzialności prawnej młodzieży.
 4. Dyskryminacja i nietolerancja w szkole jako wynik niewłaściwych postaw i działań nauczycieli.
 5. Nietolerancja rówieśnicza i zagrożenia z tym związane w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli.

 Wyzwania w pracy nauczyciela związane ze współczesnymi problemami dzieci i młodzieży:

 1. Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi (dopalacze, legalne odurzanie, przestrzeń prawna itd.).
 2. Narkotyki w przestrzeni pracy wraz z wybranym orzecznictwem i propozycjami rozwiązań proceduralnych na terenie placówki.
 3. Współczesne zagrożenia związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością, zagrożenia związane z internetem.
 4. Działania nawykowe czy intuicyjne? Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i nietypowych na terenie placówki edukacyjnej (alkohol, narkotyki, agresja, popełnienie czynu karalnego, przejawy demoralizacji itd.).

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych:

Co zrobić, by nasz uczeń dał się nauczyć? Skuteczne uczenie i uczenie się w praktyce – ocenianie kształtujące (rozwojowe).

 1. Wewnątrzszkolne ocenianie w praktyce. Psychologiczne aspekty oceniania. Ocenianie wewnątrzszkolne w dokumentacji szkoły.
 2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń zdolny). Jak zdiagnozować i rozwinąć potencjał zdolności? Indywidualizacja nauczania ucznia zdolnego.
 3. Kształcenie w uczniach nastawienia na rozwój - gwarancją sukcesu. Jak umiejętnie budować przekonanie o sobie i właściwe nastawienie naszych uczniów? Jak uwolnić i wykorzystać ich życiowy potencjał? (Propozycja przeprowadzenia szkolenia w dwóch etapach: wprowadzenia teoretycznego i treningu umiejętności.)
 4. NLP (programowanie neurolingwistyczne) jako narzędzie w przekazywaniu wiedzy w sposób ciekawy i skuteczny. (Propozycja przeprowadzenia szkolenia w dwóch etapach: wprowadzenia teoretycznego
  i treningu umiejętności.
  )
 5. Jak pomagać uczniom w przechodzeniu przez konflikty? Czy szkoła kształci asertywność uczniów? (Propozycja przeprowadzenia szkolenia w dwóch etapach: wprowadzenia teoretycznego i treningu umiejętności.)
 6. Coaching w edukacji. Metody coachingowe w pracy zespołowej nauczycieli i w relacjach z rodzicami uczniów. (Propozycja przeprowadzenia szkolenia w dwóch etapach: wprowadzenia teoretycznego
  i treningu umiejętności.
  )
 7. Coaching dla przewodniczących zespołów przedmiotowych i zadaniowych metodą action learningu w celu wzmocnienia kompetencji w zakresie kierowania zespołem i prowadzenia ludzi, organizowania wspólnej pracy, rozwoju potencjału zespołu i kompetencji jego członków.
 8. Etyka w zawodzie nauczyciela (pracownika placówki oświatowej).
 9. Autorytet nauczyciela w oczach uczniów, ich rodziców i innych partnerów szkoły/placówki skutecznym wsparciem w procesie uczenia i wychowania.
 10. Motywowanie siebie i uczniów – jak to robić na co dzień?
 11. W jaki sposób przechodzić przez zmiany w oświacie – techniki, metody, narzędzia. (Propozycja przeprowadzenia szkolenia w dwóch etapach: wprowadzenia teoretycznego i treningu umiejętności.).
 12. Metody rozwiązywania problemów jako wsparcie narzędziowe w pracy nauczyciela. (Propozycja przeprowadzenia szkolenia w dwóch etapach: wprowadzenia teoretycznego i treningu umiejętności.).
 13. Efektywna praca zespołów nauczycieli.
Projekt i wykonanie Media Target