Aspekty formalno-prawne – tematy szkoleń:

 1. Jak wdrożyć reformę edukacji? Szkolenie ma na celu przybliżyć najważniejsze zmiany w związku z wdrażaniem reformy edukacji od roku 2017 z punktu widzenia dyrektora szkoły i organu prowadzącego. Wskazać niezbędne działania w tzw. okresie przejściowym.
 2. Racjonalizacja wydatków oświatowych na poziomie jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Jak opracować Strategię Oświatową dla jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych – jak dobrze przygotować ten dokument i wykorzystać do właściwego diagnozowania stanu oświaty, formułowania właściwych wyzwań i celów.
 5. Jak prawidłowo pracować ze zmodernizowanym systemem informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych.
 6. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – zadania dla szkół i gmin.
 7. Prawidłowa realizacja ochrony danych osobowych w szkole i placówce oświatowej.
 8. Postępowanie administracyjne w szkole i placówce oświatowej.
 9. Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego?

 Kompetencje skutecznego szefa – tematy szkoleń: 

 1. Orientacja na klienta/partnera placówki oświatowej w tworzeniu oferty edukacyjnej.
 • Rozpoznanie indywidualnych i grupowych potrzeb klientów/ interesariuszy przedszkola, szkoły.
 • Grupy interesariuszy i kryteria, jakie przyjmują do mierzenia efektywności naszej pracy.
 • Kreowanie przesłanek dla efektywnych czynności – pracujemy zadaniowo.
 • Zdolność do rozpoznawania cech otoczenia przedszkola, szkoły, tj. ograniczeń i możliwości
  w nim tkwiących – potencjał i zagrożenia.
 • Koncepcja pracy przedszkola, szkoły, model absolwenta – kierunkowskazy na drodze rozwoju ku przyszłości. Planowanie z przyszłości. 
 1. Potencjał placówki oświatowej, zasoby i kapitał. Badanie rynku edukacyjnego.
 • Budowanie oferty edukacyjnej w oparciu o oferty konkurencji – „strategia błękitnego oceanu”.
 • Korzyści dla klienta z uwzględnieniem długofalowych korzyści dla szkoły z tytułu konkurencji.
 • Zasoby materialne i niematerialne, zasoby rzadkie - jesteśmy wyjątkowi i jacy cenni!
 • Kapitał ludzki - zdolności, wiedza, kwalifikacje i doświadczenie nauczycieli oraz pracowników potencjałem placówki.
 • Budowanie kapitału społecznego i umiejętność współpracy.
 • Zaufanie, sympatia, życzliwość, relacje i więzi – bogactwo na co dzień. 
 1. Sprawność działania placówki i umiejętność reakcji na zmiany, orientacja na przyszłość, elastyczność i innowacyjność.
 • Sprawność działania organizacji.
 • Rozwój = wygrana!
 • Szybkość reakcji na zmiany w otoczeniu ma znaczenie.
 • Elastyczność wobec zmiany.
 • Planowanie z przyszłości.
 • Innowacje kreujące przewagę nad innymi. 
 1. Umiejętne konstruowanie celów, wizja i misja, motywacja do działania i przechodzenie przez zmianę.
 • Motywacyjna funkcja celów.
 • Określenie celów – zasada SMART.
 • Cele indywidualne i wspólne.
 • Wizja i misja – pomysł na przedszkole, szkołę, placówkę.
 • Analiza SWOT – zebranie informacji przed zmianą.
 • Rodzaje zmian.
 • Opory przed zmianą i ich źródła, stres w procesie zmiany – jak sobie radzić?
 • Model przechodzenia przez zmianę. 
 1. Kształtowanie pozytywnego nastawienia otoczenia do placówki oświatowej i jej dobrej reputacji. Public relations.
 • Pojęcie public relations – zrozumienie i akceptacja społeczna dla działań przedszkola, szkoły.
 • Zasady public relations, ustalenie interesariuszy i ich oczekiwań wobec przedszkola, szkoły.
 • Elementy wizerunku i świadome jego kształtowanie. Budowanie dobrej marki.
 • Odpowiedzialność zespołu za spójny i wiarygodny wizerunek.
 • Budowa strategii PR.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii PR – to się opłaca.
 • Budowanie i podtrzymywanie relacji z otoczeniem.
 • Komunikacja z otoczeniem w sytuacji kryzysu.
 • Sposoby wychodzenia z kryzysu. 
 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników.
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli z perspektywy rozwoju szkoły.
 • Szef jako coach i mentor. Narzędzia coachingowe.
 • Kwalifikacje zawodowe atutem nauczyciela, ich wpływ na bezpieczeństwo zatrudnienia
  i atrakcyjność na rynku pracy.
 • Praca w hierarchii potrzeb człowieka.
 • Rozwój kariery zawodowej, planowanie i zarządzanie karierą.
 • Strategie budowania kariery i etapy planowania kariery zawodowej.
 • Modele kariery zawodowej. 
 1. Skuteczna komunikacja i dobre relacje warunkiem efektywnej współpracy.
 • Komunikacja między ludźmi.
 • Kompetencje komunikacyjne.
 • Pierwsze wrażenie.
 • Nasze ciało a mówienie.
 • Asertywna zasada WYGRANY-WYGRANY w pracy z ludźmi.
 • Komunikaty typu „TY” i typu „JA”.
 • Parafraza potrzeb.
 • Słuchanie aktywne i empatyczne.
 • FUKO+K – uniwersalny schemat informacji zwrotnej.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Chwalenie i krytyka.
 • Komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych. 
 1. Jak rozmawiać z ludźmi? Jak mówić, by nas słuchali?
 • Exposé szefa przed każdym 1 września.
 • Algorytm karania.
 • Algorytm rozmowy z docenianym podwładnym.
 • Przekazanie decyzji w odpowiedzialnej formie, jej uzasadnienie, obrona własnej decyzji.
 • Odsłanianie intencji.
 • Sztuka odmawiania, czyli jak mówić „nie”.
 • Trudne pytania.
 • Zaproszenie do negocjacji.
 • Standard komunikowania decyzji o zwolnieniu.
 • Jak radzić sobie z narzekaniem podwładnych?
 • Przygotowanie i wygłoszenie wystąpień publicznych. 
 1. Skuteczne zarządzanie informacją wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • Dostęp do informacji i jej zakres, uprawnienia do przekazywania informacji.
 • Dziennik elektroniczny – szanse i zagrożenia.
 • Skrzynka mailowa szkoły i służbowe skrzynki mailowe nauczycieli i pracowników a ustawa
  o ochronie danych osobowych.
 • Rozmowa telefoniczna i wiadomości sms.
 • Portale społecznościowe.
 • Strona internetowa szkoły.
 • Księgi protokołów, zarządzeń, komunikatów.
 • Radzenie sobie z natłokiem informacji. 
 1. Budowanie zespołu oparte na współpracy.
 • Czym jest zespół? Na czym polega współpraca? Co zyskamy, współpracując?
 • Etapy budowania zespołu.
 • Cele grupowe w zespole.
 • Zachowania ludzi w zespole.
 • Budowanie współpracy, zasada synergii.
 • Co może blokować współpracę w zespole?
 • Skrócenie drogi dostępu a podniesienie efektywności.
 • Konflikt jako kryzys w zespole.
 • Przyczyny konfliktów.
 • Konsekwencje konfliktów.
 • Zasady rozwiązywania konfliktów. 
 1. Psychologia zarządzania.
 • Pozytywne rezultaty w rozwoju szkoły/placówki.
 • Czym jest zarządzanie?
 • Odpowiedzialność władzy.
 • Style przywództwa.
 • Pożądane cechy i umiejętności kierownicze – jak je w sobie rozwijać?
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Motywowanie podwładnych.
 • Zachowania asertywne i stawianie wymagań.
 • Wywieranie wpływu na innych a manipulacja.
 • Skuteczne negocjacje.
 • Trudne rozmowy z pracownikami.
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i oporem?
 • Rozpoznawanie ryzyka i zarządzanie kryzysem. 
 1. Kiedy trudno w pracy – stres w pracy z perspektywy pracodawcy i pracownika.
 • Dlaczego nie chcemy być w pracy?
 • Mobbing – zachowania, zapobieganie, obowiązki prawne pracodawcy.
 • Wypalenie zawodowe.
 • Odpowiedzialność pracodawcy i prawa pracownika. 
 1. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej.
 • Dlaczego brakuje nam czasu?
 • Kosztorys mojego czasu.
 • Planowanie, ustalanie priorytetów i terminów ostatecznych.
 • Dlaczego odkładam na później i co mogę z tym zrobić?
 • Pułapki czasowe.
 • Delegowanie kompetencji – jak to robić skutecznie? 
 1. Jak głaskać klamki, czyli jak pozyskać sponsorów i donatorów?
 • Strategia społecznej odpowiedzialności.
 • Budowanie wizerunku.
 • Aktywowanie ludzi, zaangażowanie w działania i emocje.
 • Przestrzeń do współpracy, przygotowanie oferty sponsoringu. 

 

Oferta szkolenia dla pracowników niepedagogicznych oraz zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i urzędniczych

 1. Podnoszenie jakości pracy na stanowiskach administracyjnych i urzędniczych poprzez budowanie organizacji zorientowanej na klienta wewnętrznego, jego potrzeby oraz otwartą współpracę i skuteczne zarządzanie relacjami wewnętrznymi.

Projekt i wykonanie Media Target